Tablice

Tablice można nazwać jakby pewnym rodzajem zmiennych. Są to ich zbiory pod jedną nazwą. Kożystanie z tablic ma wiele zalet, po pierwsze zamiast tworzyć po kolei wszystkie zmianne element1, element2... możemy utworzyć tablicę, po drugie możemy je przeszukać lub wyświetlić ich wartości za jednym razem przy pomocy pętli. Tablice podobnie jak zmienne przed ich użyciem należy zadeklarować, np. tak:

int Tablica[5];

Taki zapis oznacza, że została utworzona tablica, która składa się jakby z pięciu zmiennych, w których można zapisać liczby całkowite. Przypisując poszczególnym elementom wartości należy pamiętać, że nazwy poszczególnych elementów tablicy numerowane są od zera do n-1. Przykładowe przypisanie poszczególnym wartościom tablicy możne wyglądać następująco:

Tablica[0] = 100;

Tablica[1] = 200;

Tablica[2] = 300;

Tablica[3] = 400;

Tablica[4] = 500;

Talice typu znakowego:

char Tablica[3];

umożliwiają przypisanie jej poszczególnym elementom wartości w sposób prostszy:

char Tablica[3] = "CPW"

co oznacza, że elementowi

  • został przypisany znak "C", [1] - "P", zaś [2] - "W". Możliwe jest także tworzenie tablic dwuwymiarowych:
int Tablica [2][3];

oznacza to, że tablica posiada cześć elementów, których indexy wyglądają następująco:

Tablica[0][0]

Tablica[0][1]

Tablica[0][2]

Tablica[1][0]

Tablica[1][1]

Tablica[1][2]

Wartości poszczególnym elementom przypisuję się bardzo prosto:

Tablica[0][1] = 300;

Jeżeli chcialibyśmy wyświetlić wartość jakiejś tablicy, można to zrobić w sposób następujący:

cout << Tablica[3]

lub dla tablic wielowymiarowych:

cout << Tablica[0][3]

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 78541 odwiedzin