Zaznaczenie na podstawie koloru

Zachowanie szczegółów znajdujących się na krawędziach ma kluczowe znaczenie w fotomontażu. Niedokładne wykonane zaznaczenia mogą zniszczyć wiarygodność zdjęcia. Bardzo często zdarzają się zdjęcia, na których trudno jest wykonać dobre zaznaczenie ze względu na mało czytelne otoczenie zaznaczonego motywu lub na złożoność obrazu. Może się okazać, że trzeba zaznaczyć pojedyncze włosy lub futro albo liście drzew. Photoshop oferuje wiele narzędzi umożliwiających wykonywanie takich „cudownych” zaznaczeń. W poniższym ćwiczeniu zajmiemy się jedną z technik wydzielania (Zaznaczania) obiektu na podstawie koloru. Technika ta pomoże w tworzeniu jednego z ośmiu typów maski dostępnych w Photoshopie - a mianowicie kanału alfa, który jest maską w skali szarości tworzoną przez zapisanie zaznaczenia, malowanie na pustym kanale lub skopiowanie kanału barwnego. Kanały alfa znajdują się w panelu Channels (Kanały) bezpośrednio pod kanałami barwnymi. Można je poddawać edycji za pomocą narzędzi edycyjnych i malarskich, poleceń Stroke (Obrys) i Fill (Wypełnij), poleceń filtrów i transformacji oraz wielu innych dopasowań. Kanał alfa może zawierać do 256 poziomów szarości. Białe obszary w kanale alfa odpowiadają fragmentom zdjęcia, które będą zaznaczone po załadowaniu kanału. Kolor czarny odpowiada obszarom, które będą osłonięte, a szarości obszarom podlegającym częściowemu zaznaczeniu.

Adres obrazka na którym przeprowadzono ćwiczenie: http://www.sxc.hu/photo/1095323

1. Dokonać zaznaczenia wstępnego tak aby w obrębie zaznaczenia znalazła się większa część postaci, ale bez rozwianych włosów. Techniki dowolne – w przypadku tego ćwiczenia użyłem narzędzia Magnetic Lasso Tool (Lasso magnetyczne) z domyślnymi parametrami na pasku opcji narzędzia. Zaznaczenie zapisać nadając nazwę np. "Zarys".

MENU>Selekt>Save Selection (MENU>Zaznacz>Zapisz zaznaczenie) i usuwamy zaznaczenie (Ctrl+D);

Zaznaczać będziemy na podstawie koloru i w tym celu posłużymy się narzędziem Color Range (Zakres koloru), które jest o wiele potężniejszą odmianą narzędzia Magic Wand (Różdżka). Pozwala na tworzenie dokładnych zaznaczeń dookoła fragmentów o określonym zakresie kolorów.

2. Wydajemy polecenie: MENU>Selekt>Color Range (MENU>Zaznaczenie>Zakres Koloru); Ponieważ skóra człowieka zawiera bardzo dużo koloru czerwonego, a w przypadku tego zdjęcia kolor ten w dużym zakresie znajduje się również we włosach - w wyświetlonym oknie dialogowym narzędzia Color Range wybieramy z rozwijalnego menu Select (Zaznacz) Red (Czerwony) aby określić konkretny zakres próbkowanego koloru i zatwierdzamy wybór.

Gdyby przypadkiem po zatwierdzeniu pojawiło się groźnie wyglądające ostrzeżenie – "Warning: No pixels are more than 50% selected. The selection edges will not be visible" (Uwaga:żadne piksele nie są zaznaczone bardziej niż 50%. Krawędzie zaznaczenia nie będą widoczne”), należy je po prostu zignorować. Wiadomość ta oznacza tyle, że zaznaczenie jest aktywne, ale różnica jest niewystarczająca by Photoshop mógł je narysować (chodzi o maszerujące mrówki jakie pojawiają się przy zaznaczeniach). Klikniąć OK.

3. Klikniąć w panel Channels (Kanały) i otworzyć menu tej palety a następnie z listy wybrać New Channel (Nowy kanał); W otwartym oknie dialogowym zatwierdzamy utworzenie nowego kanału obrazu, który domyślnie przybierze nazwę Alpha1 - oraz klikamy przy nim w ikonę oka. Obraz nabierze czerwonego przezroczystego koloru. Ze względu na to, że potrzebny nam będzie obraz czarny należy wyłączyć widoczność kanału zespolonego RGB klikając ikonę oka tego kanału.

Wydajemy polecenie:

4. MEMU>Edit>Fill (MENU>Edycja>Wypełnij); W otwartym oknie dialogowym polecenia Fill (Wypełnij) wybrać z listy Use (Użyj) White (Biały);

5. Usunąć zaznaczenie MENU>Selekt>Deselect (MENU>Zaznacz>Usuń zaznaczenie) Ctrl+D; Udoskonalamy naszą maskę (kanał Alfa1) i w tym celu wydajemy polecenie:

6. MENU>Image>Apply Image (MENU>Obrazek>Zastosuj obrazek); W otwartym oknie dialogowym polecenia Apply Image (Zastosuj obrazek) wybieramy z rozwijalnej listy Blending (Tryb mieszania) Screen (Mnożenie koloru) resztę ustawień pozostawiając jako domyślne i zatwierdzamy OK.; Aby obraz jeszcze bardziej stał się kontrastowy wydajemy polecenie:

7. Edit>Fade Apply Image (Edycja>Zanik Zastosuj obrazek) W otwartym oknie dialogowym polecenia Zanik z rozwijalnej listy Mode (Tryb) wybieramy Linear Dodge (Rozjaśnianie liniowe) i wygaszamy działanie polecenia Zastosuj obrazek - przesuwając suwak do 70-75%;

8. Wydajemy polecenie: MENU>Select>Load Selection (MENU>Zaznacz>Wczytaj zaznaczenie) w otwartym oknie dialogowym z rozwijalnej listy Channel (Kanał) wybieramy "Zarys" i zatwierdzamy wybór;

9. Wydajemy polecenia: z pkt.4 i 5

10. Włączamy narzedzie Brush Tool (Pędzel) B o miękkich krawędziach na użytek tego obrazka wybrałem Master Diameter (Główna średnica) 100 px – jako kolor narzędzia wybieramy biały (kliknąć D a potem X, tyle razy aż kolor biały stanie się kolorem narzędzia), i zamalowujemy obszary, na styku przed chwilą dokonanego wypełnienia. Operację należy dokonać bardzo starannie – uważając aby biały kolor nie wychodził poza obszar rozwianych włosów.

11. Na pasku opcji narzędzia Brush Tool (Pędzel) wybieramy Mode (Tryb) Overlay (Nakładka),z kryciem w przedziale 30-40% i białym kolorem narzędzia podkreślamy delikatnymi posunięciami obszar włosów, a czarnym obszar który ma pozostać ukryty (Czarny).
Tryb mieszania Nakładka powoduje, że zamalowywane będą obszary odzwierciedlone na biało jak kolorem narzędzia będzie biały i odwrotnie na czarno jak kolorem narzędzia będzie czarny.
Tak jak poprzednio operację należy przeprowadzać bardzo starannie wspomagając się dobieraniem różnych średnic pędzla za pomocą klawiszy nawiasów kwadratowych, i wybieraniem trybu mieszania narzędzia pędzel między Normal/Nakładka - korzystając z menu podręcznego (wciskając i przytrzymując klawisz Shift i klikając prawy klawisz myszy).

12.Mając dopracowaną maskę (Alfa1) – wydajemy polecenie z pkt. 8 ale z rozwijalnej listy Channel (Kanał) wybieramy Alfa1:

13. MENU>Layer>New>Layer via Copy (MENU>Warstwa>Nowa>Warstwa przez kopiowanie) Ctrl+J; Ponieważ w większości przypadków wydzielanie postaci lub obiektów jest przeprowadzana po to aby zmienić tło, początkujący userzy na pewno napotkają następny problem w łączeniu ze sobą różnych obrazków, a mianowicie różnicy w kolorystyce spowodowaną różnym oświetleniem. Sposobów i technik pozbycia się tego mankamentu jest cała masa od zastosowania warstw dopasowania po użycie polecenia (Narzędzia) Match Color (Dopasuj kolor). Ale na użytek tego ćwiczenia skorygujemy temperaturę barw wklejonego zdjęcia po przez dodanie warstwy dopasowania Photo Filter (Filtr fotograficzny).

14. Otworzyć obrazek, który posłuży nam jako tło. Użyłem zdjęcia z tego adresu: http://www.sxc.hu/photo/516933

15. Przenosimy wydzieloną postać do nowo otwartego obrazka kopiując ją najpierw do schowka systemowego - lub wciskając i przytrzymując klawisz Shift i za pomocą narzędzia Move (Przesunięcie) przesuwamy do obrazka tła. Ponieważ wydzielona postać będzie „za duża” w nowym tle wydajemy polecenie:

16. MENU>Edit>Free Transform (MENU>Edycja>Swobodnie przekształć) Carl+T; Wydanie ostatniego polecenia spowoduje, że ramiki transformacji nie będą widoczne w całości w obszarze roboczym więc korzystamy ze skrótu Ctrl+0 (Zero) i mając je już widoczne - odpowiednio dopasowujemy postać

17. Nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl, a następnie kliknąć w warstwę z wydzieloną postacią aby dokonać zaznaczenia z zawartości warstwy

18. Wydajemy polecenie:
MENU>Layer>New Adjustment Layer>Photo Filter ((MENU>Warstwa>Nowa warstwa dopasowania>Filtr fotograficzny) i z rozwijalnego menu wybieramy w przypadku tego fotomontażu opcję jak na zrzucie manipulując ewentualnie parametrem Density (Gęstość)

Przedstawiona tu technika sprawdza się dobrze na omawianym zdjęciu. Nie należy jednak zapominać o eksperymentowaniu z innymi sposobami zwiększania kontrastu takimi jak Curves (Krzywe), Brightness and Contrast (Jasność/Kontrast) Apply Image (Zastosuj obrazek), Calculations (Obliczenia) czy nawet niektórych z opcji automatycznego korygowania kontrastu, szczególnie w przypadku bardzo trudnych zdjęć. Musimy cały czas pamiętać, że manipulacja obrazem w celu stworzenia dobrej maski to bardziej sztuka niż nauka. Warto więc wypróbować różne metody aż do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 72655 odwiedzin